Co nabízíme?

Nabízíme zpracování hlukových studií pro všechny stupně projektové dokumentace a pro vyhodnocení vlivů nových záměrů, na životní prostředí (tzv. EIA). Hlukové studie vyžadují hygienické stanice nebo stavební úřady jako podklad pro rozhodování při územním, stavebním či kolaudačním řízení. Víme, že je pro Vás důležitá cena a čas, proto zpracování hlukové studie poskytujeme levně, rychle a kvalitně.

Územní působnost

Sídlo naší firmy je v Plzni v Sedláčkově ulivi, č.p. 16 (kousek od nám. Republiky). Naše služby jsme Vám však schopni nabídnout po celé České republice.

Legislativa

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve stavbách pro bydlení, ve stavbách občanského vybavení, v pracovním prostředí a ve venkovním prostoru, stanovuje Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací č. 272/2011 Sb. v platném znění.

Jak studii zpracováváme?

Ke zpracování hlukové studie používáme program HLUK+, vždy v posledních verzích a upgradech. Program HLUK+ umožňuje výpočet hluku, generovaného nejvýznamnějšími zdroji hluku v území, jimiž jsou hluk z pozemní dopravy a průmyslových zdrojů. Výstupem jsou příslušné hodnoty hladin hluku, ve sledovaných referenčních bodech, jejich 2D a 3D grafické znázornění, jak v horizontálním, tak ve vertikálním řezu.

Co je součástí hlukové studie?

V hlukové studii je popsána stávající základní akustická situace, ke které je dále připočten nový/budoucí příspěvek hladiny hluku. Celá situace je následně vyhodnocena a výsledkem je závěrečné zjištění, zda vlivem nového příspěvku hladiny hluku, dojde k překročení hygienických limitů hluku, či nikoliv. V případě překročení hygienických limitů, stanovených legislativou, jsou v hlukové studii navržena i příslušná protihluková opatření.

Poskytované služby:

Provádíme následující hlukové studie:

  • Hluková studie pro všechny stupně projektové dokumentace
  • Hluková studie s vyhodnocením hladiny hluku ve vnějším prostoru staveb
  • Hluková studie s vyhodnocením hladiny hluku ve vnitřním prostoru staveb
  • Hluková studie pro tepelná čerpadla
  • Návrhy protihlukových opatření v případě překročení hladiny hluku